អ័ក្សប៊្លុក

  • Bogie axle

    អ័ក្សបូហ្គី

    បូហ្គីបាននិយាយឬស្គរស្គរគឺជាសំណុំនៃការព្យួរជាមួយនឹងអ័ក្សដែលត្រូវបានបំពាក់នៅក្រោមរ៉ឺម៉កឬឡានដឹកទំនិញ។ អ័ក្សបូហ្គីជាធម្មតាមានអ័ក្សនិយាយពីងពាងពីររឺអ័ក្សស្គរពីរ។ អាហ្វលមានប្រវែងខុសៗគ្នាដែលអាស្រ័យលើប្រវែងរ៉ឺម៉ករឺឡានដឹកទំនិញ។ មួយកំណត់សមត្ថភាពអ័ក្សប៊្លុយគឺ ២៤ ថុន ២៨ ថុន ៣២ ថុន ៣៦ នាក់។ 25T, 30T ទំនើបនិងទំនើប 35T ។